Skip to main content

Wesseler-Nering 60-4   7544 JC Enschede            053-4780470

Privacyreglement

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is met ingang van 28 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom zijn naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 1. Uw persoonsgegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier, deze is beveiligd en slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk. De gegevens worden opgeslagen voor behandeling, en declaratie naar zorgverzekeraars. De praktijk heeft met organisaties die het declaratieverkeer mogelijk maken zogenaamde verwerkersovereenkomsten: zij zullen de persoonsgegevens niet delen met derden, en uitsluitend gebruiken voor het doel dat in de verwerkersovereenkomst vastgelegd is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 2. Voor deelname aan de patiënt tevredenheidsenquète wordt ook uw e-mailadres vastgelegd, u geeft hiervoor apart toestemming, er worden geen medische gegevens uit het dossier meegestuurd.
 3. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 4. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen, u dient vooraf expliciet goedkeuring te geven voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens.
 5. Voor het opslaan van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, dienen de ouders, verzorgers of toezichthouders schriftelijk toestemming te geven voor het opslaan van persoonsgegevens van het kind.
 6. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 7. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 8. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 9. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. U geeft expliciet toestemming voor het verzenden van een rapportage naar (huis)arts, verzekeraar of advocaat. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 10. Nadat de u uitbehandeld bent, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 11. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 12. Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 13. U heeft recht op inzage rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke de praktijk van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken, tegen de verwerking van (een deel van) de persoonsgegevens, door de praktijk of één van de verwerkers. Ook heeft de u het recht de gegevens door de praktijk over te laten dragen aan u of in opdracht van u naar een andere partij. Voor de praktijk hieraan gehoor kan geven, dient de u zich te legitimeren
 14. Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent persoonsgegevens, we willen u hierop wijzen en deze respecteren. Wij zijn als praktijk verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen , kan dit met de contactgegevens onder aan dit document.
 1. Gegevens van medewerkers van de praktijk worden opgeslagen om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst. De gegevens worden opgeslagen gedurende de periode van het contract, daarna gedurende een periode van 7 jaar voor de financiële administratie.

BEJEGENING

 1. Voor de omgang met en het behandelen van de u zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.
 2. De werkwijze voor de behandeling van de u wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de u dit onmiddellijk aan te geven.
 3. Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of u behandeld kunt worden.
 4. Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 5. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en u aanwezig zijn. Indien gebruik wordt gemaakt van de oefenzaal kunnen meerdere personen in dezelfde ruimte aanwezig zijn, mocht u dit bezwaarlijk vinden, geef het dan aan bij uw behandelend fysiotherapeut
 6. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan u gevraagd worden.
 7. De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 8. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met u en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 9. Besproken onderwerpen met de u blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 10. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Contactgegevens

Fysiotherapie Gezondheidscentrum Wesselerbrink
Wesselernering 60-4
7544 JC ENSCHEDE
T:  053-4780470
E:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.fysiotherapiewesselerbrink.nl